Statut Stowarzyszenia na rzecz rozwoju intelektualnego, społecznego i emocjonalnego dzieci „Podaruj dzieciom promyk słońca”

Statut

Stowarzyszenia na rzecz rozwoju

intelektualnego, społecznego i emocjonalnego dzieci

„Podaruj dzieciom promyk słońca”

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne 

 1. Stowarzyszenie na rzecz rozwoju intelektualnego, społecznego i emocjonalnego dzieci „Podaruj dzieciom promyk słońca”, zwane dalej Stowarzyszeniem działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855 z poźn. zmianami) i posiada osobowość prawną.
 2. Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.
 3. Stowarzyszenie ma swoją siedzibę w Tarnowie.
 4. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może dla realizacji celów statutowych działać na terenie innych państw z poszanowaniem polskiego i tamtejszego prawa.
 6. Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy swoich członków.
 7. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Decyzja o rozpoczęciu działalności gospodarczej podejmowana jest na Walnym Zgromadzeniu członków.
 8. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
 9. Stowarzyszenie ma prawo powoływania oddziałów terenowych i sekcji.
 10. Stowarzyszenie może używać pieczęci, papierów firmowych i innych oznak identyfikacyjnych według wzorów ustalonych przez Zarząd.

Rozdział II

Cele i formy działania Stowarzyszenia

Celem Stowarzyszenia jest dbanie o prawidłowy rozwój intelektualny, społeczny i emocjonalny dzieci.

Cele Stowarzyszenia „Podaruj dzieciom promyk słońca” są realizowane poprzez:

 • przeciwdziałanie uczuciom osamotnienia i bezradności poprzez pozyskiwanie środków finansowych na udział dzieci szczególnie uzdolnionych z rodzin słabo sytuowanych w wycieczkach szkolnych, spotkaniach kulturalnych /wyjście do kina, teatru/,
 • gromadzenie potrzebnych książek, podręczników lub innych pomocy naukowych dzieciom szczególnie uzdolnionym z rodzin słabo sytuowanych,
 • pozyskiwanie środków na udział dzieci w atrakcyjnych zajęciach edukacyjnych: bajkoterapii, muzykoterapii, zabawach teatralnych, zajęciach logopedycznych, grafomotorycznych, kaligraficznych, matematycznych, informatycznych, warsztatach dziennikarskich /wydawanie  biuletynu Stowarzyszenia „Podaruj dzieciom promyk słońca”/, poetyckich, plastycznych, w zajęciach florystycznych /tworzenie kompozycji roślinnych/,  zajęciach z języka angielskiego, niemieckiego, w zajęciach z zasad dobrego wychowania – dziecięcy savoir vivre,
 • promowanie uzdolnień artystycznych wybitnie uzdolnionych dzieci poprzez organizację i udział dzieci objętych opieką Stowarzyszenia „Podaruj dzieciom promyk słońca” w przedstawieniach teatralno-muzycznych /spektakle teatralne, występy kabaretowe, koncerty, wieczory kolęd – występy w teatrze/, w wernisażach plastycznych – promowanie twórczości dziecięcej, spotkaniach literackich przygotowanych przy współpracy z członkami Stowarzyszenia „Podaruj dzieciom promyk słońca” /wieczorki poetyckie/,
 • promowanie uzdolnień artystycznych wybitnie uzdolnionych dzieci poprzez ich udział w zajęciach gry na instrumentach muzycznych takich jak: instrumenty klawiszowe, strunowe, perkusyjne,
 • organizowanie spotkań z psychologami,
 • pozyskiwanie środków na organizację spotkań z ludźmi z świata kultury: pisarzami, malarzami, aktorami, reżyserami, projektantami mody, muzykami,
 • pozyskiwanie środków na organizację wycieczek turystyczno-krajoznawczych, spotkań kulturalnych /wyjścia do kina, teatru, opery/ dla dzieci szczególnie uzdolnionych będących dla nich nagrodą za trud i ciężką pracę,
 • organizowanie imprez okolicznościowych /spotkanie z Św. Mikołajem, zabawy karnawałowe, Dzień Matki, Dzień Dziecka itd./ dla dzieci szczególnie uzdolnionych mających na celu naukę integracji w grupie,
 • zdobywanie funduszy od darczyńców i władz samorządowych, instytucji pozarządowych na wyżej wymienione cele,
 • współpraca z władzami samorządowymi, państwowymi, instytucjami pomocowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu oraz osobistościami życia publicznego zainteresowanymi rozwojem dziecka, jego prawidłowym funkcjonowaniem oraz integracją ze środowiskiem,
 • współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci,
 • podejmowanie działań rozpowszechniających informację o Mieście, Województwie, Powiecie.
 • samodzielne lub we współpracy z innymi instytucjami organizowanie dyskusji, odczytów, wykładów, wystaw, projekcji, konkursów, zjazdów, konferencji, sympozjów, seminariów, plenerów, warsztatów, kursów, przeglądów, festiwali, koncertów, szkoleń, ankiet, poświęconych sztuce przekładowej, literaturze i kulturze, a także związanym z nimi zagadnieniom prawnym czy gospodarczym (prawo autorskie, rynek książki, przemysł kultury),
 • samodzielne lub z udziałem innych instytucji państwowych, samorządowych i prywatnych oraz stowarzyszeń i fundacji tworzenie funduszy stypendialnych,
 • wspieranie przedsięwzięć swoich członków i organizowanie kampanii informacyjnych,
 • wspieranie udziału członków we wszelkiego typu krajowych i zagranicznych imprezach, zjazdach, seminariach, konferencjach, festiwalach o charakterze zgodnym z celami Stowarzyszenia,
 • współpracę z innymi instytucjami w Polsce i za granicą podejmującymi podobne działania i mającymi podobne cele,
 • realizowanie zadań publicznych (w tym programów samorządowych, państwowych i unijnych) zgodnie z celami Stowarzyszenia, a także prowadzenie lub współprowadzenie z odpowiednimi władzami instytucji kultury o profilu związanym z celami i ideami Stowarzyszenia,
 • występowanie z wnioskami, postulatami i opiniami pod adresem władz państwowych, samorządowych oraz organizacji pozarządowych, fundacji, przedsiębiorstw i osób fizycznych, a także współpracowanie z nimi w zakresie działań bliskich ideom Stowarzyszenia,
 • przedstawianie zasłużonych osób do odznaczeń i nagród państwowych, resortowych, samorządowych, a także pozarządowych i prywatnych za pracę przekładową, literacką, muzyczną, naukową, dydaktyczną i społeczną oraz opiniowanie wniosków innych instytucji o przyznanie takich odznaczeń lub nagród.
 • prowadzenie działań edukacyjnych z zakresu edukacji prawnej i finansowej dla dzieci i młodzieży
 • prowadzenie warsztatów, prelekcji i szkoleń dla obywateli RP, ze szczególnym uwzględnieniem nauczycieli i studentów
 • tworzenie materiałów audiowizualnych np.: filmy, platformy internetowe, blogi, itd.

– prowadzenie zajęć edukacyjnych z zakresu obrony terytorialnej,

– prowadzenie rekonstrukcji historycznych, bitewnych,

– prowadzenie warsztatów z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej na polu walki,

– organizowanie szkoleń warsztatów, sympozjów dla rodziców i nauczycieli

– organizacja szkoleń z zakresu survivalu i preppingu

– organizacja szkoleń z zakresu nagłego zdarzenia np. atak terrorystyczny

– organizacja konkursów strzeleckich z zastosowaniem broni

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
  • zwyczajnych,
  • wspierających,
  • honorowych
 2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca obywatelem polskim, która złoży wypełnioną deklarację członkowską i zostanie przyjęta przez Zarząd.
 3. Przyjęcia w poczet członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków zwyczajnych. Zainteresowany winien być zawiadomiony na piśmie w ciągu 14 dni od daty podjęcia uchwały. W razie odmowy przyjęcia na członka, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.
 4. Członkowie zwyczajni mają prawo:
  • wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
  • uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu,
  • zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,
  • korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi,
  • brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem głosu.
 5. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
  • przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
  • czynnie uczestniczyć w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
  • [uchylony]
  • dbać o mienie Stowarzyszenia.
 6. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc finansową lub rzeczową i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
 7. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia i działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swojego przedstawiciela.
 8. Członek wspierający ma prawo z głosem doradczym brać udział (w przypadku osób prawnych za pośrednictwem swojego przedstawiciela) w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.
 9. Członek wspierający zobowiązany jest do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń i przestrzegania zawartych w podpisanej deklaracji.
 10. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
 11. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
 12. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego.
 13. [uchylony]
 14. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustępuje na skutek:
  • dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu,
  • [uchylony]
  • wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia,
  • śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego – osobę prawną.
 15. Od uchwał Zarządu o skreśleniu lub wykluczeniu przysługuje członkom odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad.
 16. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  • Walne Zebranie członków Stowarzyszenia, zwane dalej “Walnym Zebraniem”,
  • Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej “Zarządem”,
  • Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa trzy lata.
 3. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.
 4. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 5. Walne Zebrania mogą być:
 • zwyczajne,
 • nadzwyczajne
 1. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co trzy lata jako sprawozdawczo – wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie lub pocztą elektroniczną o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. W zawiadomieniu podana będzie data pierwszego i drugiego terminu Walnego Zebrania.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
 • z własnej inicjatywy,
 • na żądanie Komisji Rewizyjnej,
 • na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane w terminie miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami dla których zostało zwołane.
 2. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.
 3. Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.
 4. W razie braku quorum, otwarcie Walnego Zebrania następuje w drugim terminie, a jego ważność nie jest zdeterminowana liczbą obecnych na nim członków.
 5. Kompetencje Walnego Zebrania:
 • uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia,
 • podejmowanie uchwał dotyczących absolutorium dla ustępującego Zarządu,
 • wybór Prezesa i członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej,
 • [uchylony]
 • podejmowanie uchwał w sprawach zmiany statutu, rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku,
 • uchwalanie regulaminów wewnętrznych,
 • rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 • nadawanie godności członka honorowego,
 • ocenianie działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 • podejmowanie uchwał w każdej sprawie zawartej w porządku obrad oraz w kwestiach niezastrzeżonych dla innych władz Stowarzyszenia.
 • Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu i likwidacji Stowarzyszenia.
 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z trzech do pięciu osób, w tym Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd może wybrać ze swojego grona Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.
 2. Członkowie Zarządu mogą być zatrudniani dla realizacji celów statutowych.
 3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Zarządu. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.
 4. Zarząd zbiera się w miarę potrzeby lecz nie rzadziej niż raz na kwartał.
 5. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa.
 6. Szczegółowe uprawnienia, organizację pracy oraz tryb obradowania określa regulamin Zarządu.
 7. Kompetencje Zarządu:
 • reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 • kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi,
 • zarządzanie majątkiem i podejmowanie uchwał w sprawie dotacji, darowizn, spadków, zapisów, środków pochodzących z ofiarności publicznej, dotacji i kontraktów państwowych,
 • sporządzanie sprawozdań z działalności,
 • realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
 • zwoływanie Walnych Zebrań,
 • uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia i preliminarzy budżetowych,
 • przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających,
 • rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia,
 • [uchylony]
 • podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu oraz obciążaniu majątku Stowarzyszenia.
 1. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli, w szczególności w sprawach majątkowych, wymagane są podpisy Prezesa i członka Zarządu lub Wiceprezesa i członka Zarządu. Inne osoby mogą dokonać czynności prawnych wyłącznie na podstawie pisemnego pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd.
 2. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia i składa się z trzech członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego Komisji.
 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 • kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
 • występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń z kontroli i żądanie wyjaśnień,
 • wnioskowanie o zwołanie Walnego Zebrania,
 • składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań ze swojej działalności oraz występowanie z wnioskiem dotyczącym absolutorium dla ustępującego Zarządu,
 1. Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego regulaminu. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów w obecności wszystkich jej członków.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 4. Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje społecznie i nie pobierają za nie wynagrodzenia.
 1. Komisja Rewizyjna jest kolegialnym organem kontroli. Jest odrębna od Zarządu  i nie podlega mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
 • nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
 • nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni;

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia i gospodarka finansowa

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią:
 • nieruchomości będące własnością Stowarzyszenia,
 • ruchomości będące własnością Stowarzyszenia,
 • fundusze, wierzytelności i prawa majątkowe.
 1. Na fundusze składają się:
 • [uchylony]
 • subwencje, darowizny, spadki i zapisy oraz środki pochodzące z ofiarności prywatnej,
 • wpływy z działalności statutowej,
 • dochody z majątku Stowarzyszenia,
 • dotacje i kontrakty.
 1. Stowarzyszenie nie utrzymuje się ze składek członkowskich a co za tym idzie nie wprowadza się dla członków stowarzyszenia obligatoryjnych składek.
 2. Wszelkie środki pieniężne powinny być  przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
 3. Dochód z działalności Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.
 4. Do dysponowania majątkiem Stowarzyszenia, tzn. do nabywania, zbywania i obciążania majątku, nieruchomości oraz dysponowania środkami Stowarzyszenia, upoważniony jest Prezes działający łącznie z członkiem Zarządu.
 5. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych Stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest Prezes działający łącznie z członkiem Zarządu.
 6. [uchylony]
 1. Zabrania się:

a)udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b)przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c)wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

d)zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia i członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności Stowarzyszenia.
 2. Nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na działalność Statutową

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

 1. Zebranie Założycieli ma prawo dokonać wyboru władz Stowarzyszenia oraz podjąć inne istotne uchwały zatwierdzone w porządku obrad. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów.
 2. Zmiany Statutu jak i decyzja o rozwiązaniu Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zebrania, powziętej kwalifikowaną większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 3. Wniosek o zmianę statutu musi być zgłoszony na piśmie, a treść proponowanej zmiany podana w zawiadomieniu zwołującym Walne Zebranie.
 4. W przypadku uchwalenia rozwiązania Stowarzyszenia, Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia. Walne Zebranie wskazuje także fundacje i stowarzyszenia, nie nastawione na osiąganie zysku, o celach możliwie najbliższych celom, dla realizacji których powołane zostało Stowarzyszenie, na rzecz których przejdzie majątek Stowarzyszenia, po wypełnieniu jego zobowiązań.
 5. W sprawach nieregulowanych w Statucie zastosowanie mają przepisy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855 z poźn. zmianami).