Prawo i ja – edukacja międzypokoleniowa
Warsztaty dla uczniów szkół podstawowych i średnich
z udziałem nauczycieli i rodziców

Prowadzący: Sędzia Beata Kulesza-Flasińska

Temat 1.
Zajęcia zapoznawcze z podstawowymi pojęciami prawnymi: prawo, norma prawna, przepis prawny, przestępstwo, wykroczenie, powód, pozwany, oskarżony, obwiniony, prokurator, obrońca, pełnomocnik, sędzia – na przykładach obrazujących znaczenie tych pojęć w praktyce, ze wskazaniem, gdzie i jak szukać aktualnych przepisów prawa.

Temat 2.
Każdy człowiek w świetle prawa jako podmiot praw i obowiązków.
Wskazanie jakie prawa i obowiązki może mieć młodzież szkolna z prawnego punktu widzenia, w kontekście prawa cywilnego, karnego i prawa pracy – w tym zawieranie umów
z udziałem młodzieży szkolnej oraz nawiązywanie znajomości i zawieranie różnych transakcji w sieci ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia, jak nie zostać oszukanym
i wykorzystanym.

Temat 3.
Zagrożenia mogące występować na co dzień w świecie rzeczywistym i wirtualnym np : przemoc psychiczna, fizyczna i seksualna – w rodzinie i na zewnątrz, pobicia i naruszanie nietykalności cielesnej, szantaż, stalking, hejt, interakcje w sieci. Co robić gdy zdarzy się taka sytuacja, jakie mamy prawne możliwości działania i gdzie szukać pomocy. Omówienie na podstawie przepisów prawa i przykładów z rozpraw sądowych.

Temat 4.
Zagadnienia związane z wykorzystywaniem bez zgody czyjegoś wizerunku, utworu, pracy, w świetle prawa autorskiego, cywilnego i karnego, elementy RODO- przykłady obrazujące powyższą problematykę.

Temat 5.
Prawne aspekty uzależnienia od internetu, gier komputerowych, alkoholu, narkotyków, dopalaczy i innych używek, ze wskazaniem gdzie w takich sytuacjach szukać pomocy. Najczęściej popełniane przestępstwa związane z uzależnieniami np. handel zakazanymi substancjami, udzielanie środków odurzających inny osobom – w tym małoletnim, popełnianie czynów zabronionych pod wpływem środków odurzających oraz konsekwencje takich zachowań. Omówienie na konkretnych przepisach prawa i przykładach.

Temat 6.
Skutki nieprzestrzegania norm prawnych i zasad współżycia społecznego na przykładach rozpraw sądowych ,strony postępowań sądowych, instytucje prawne znajdujące się na naszym terenie w realu i Internecie tzw. e – sąd.

Temat 7.
Prawo a nieletni z uwzględnieniem Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego. Omówienie na przykładach spraw z udziałem nieletnich.

Temat 8.
Omówienie i symulacja rozprawy sądowej oraz prezentacja stroju zawodów prawniczych (jeżeli sytuacja epidemiologiczna pozwoli – udział w prawdziwej rozprawie sądowej – dla uczniów szkół średnich).

Temat 9.
Zagadnienia związane z Kartą praw dziecka – jego prawa w świetle Konwencji o Prawach dziecka, co robić i gdzie szukać pomocy, jak prawa te nie są przestrzegane. Omówienie na konkretnych przykładach zrozumiałych dla dziecka.

Temat 10.
Dziecko jako świadek w sądzie, w szczególności: jak się należy zachować będąc świadkiem, jak odpowiadać na pytania, jak wygląda obowiązek mówienia prawdy oraz jakie prawa ma dziecko podczas przesłuchania np.; prawo do jednorazowego przesłuchania, udziału psychologa w przesłuchaniu, przesłuchania w tzw. przyjaznym pokoju itp. omówienie na podstawie przykładów z praktyki.