Mobilna Akademia Prawa Dla Dzieci I Młodzieży.

Edukacja prawna dla dzieci i młodzieży

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

„Edukacja-zdalnie i cyfrowo”

Patronat honorowy: Marta Malec-Lech – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego.

Mobilna Akademia Prawa dla Dzieci i Młodzieży ZIARNO prowadzi BEZPŁATNE praktyczne zajęcia dla uczniów z zakresu edukacji prawnej.

Do udziału w projekcie zaproszono placówki z województwa małopolskiego: z Tarnowa, Gminy Tarnów, powiatu tarnowskiego i brzeskiego.

Placówki, które przystąpiły do projektu:

Szkoła Podstawowa Nr 17 w Tarnowie

Szkoła Podstawowa Nr 18 w Tarnowie

Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Tarnowie

Szkoła Podstawowa Nr 1 z Woli Rzędzińskiej w Gminie Tarnów

Szkoła Podstawowa Nr 2 z Woli Rzędzińskiej w Gminie Tarnów

Szkoła Podstawowa w Zgłobicach w Gminie Tarnów

Szkoła Podstawowa w Koszycach Wielkich w Gminie Tarnów

Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Tarnowie

II Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie

IV Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Przyjazny Dom” w Tarnowie

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Słoneczny Dom” w Tarnowie

Dom Dziecka im. J. Korczaka w Tarnowie

Dom Dziecka w Jasieniu

Zajęcia z zakresu edukacji prawnej prowadzone są przez zespół wybitnych prawników:

Pani Beata Kulesza-Flasińska
Pani Beata Kulesza-FlasińskaSędzia
Pani Agnieszka Lech
Pani Agnieszka Lech Radca prawny
Pani Klaudia Niemiec-Wolak
Pani Klaudia Niemiec-WolakRadca prawny
Pan Witold Krzak
Pan Witold KrzakAdwokat
Pan Konrad Kozioł
Pan Konrad KoziołAdwokat
Pan Michał Wójcik
Pan Michał WójcikRadca prawny
Pani Joanna Jabłczyńska
Pani Joanna JabłczyńskaRadca prawny
Lektor bajki prawniczej Konrada Kozioła „Internetowe szaleństwa cz. 1” z serii Złota Kolekcja Chomika Paragrafa
Głównym celem działania projektowego jest podniesienie kompetencji praktycznych wśród uczniów z zakresu edukacji prawnej oraz zapewnienie im poczucia bezpieczeństwa prawnego w świecie rzeczywistym i wirtualnym, co pozwoli uczniom funkcjonować w współczesnym świecie ze świadomością istniejących cyberzagrożeń.
Zajęcia odbywają się od października i potrwają do 11 grudnia 2020 r.

Projekt ma na celu:

 • otoczyć szczególną opieką edukacyjną z zakresu prawa wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych /domy dziecka/ i pokazać dzieciom i młodzieży niewidzialne zasady i reguły odpowiedzialności prawnej osób małoletnich,
 • przekazać dzieciom i młodzieży rzetelną wiedzę prawną na temat realnych zagrożeń i konsekwencji lekceważenia norm prawnych przez osoby małoletnie w świecie rzeczywistym i wirtualnym,
 • wzmocnić bezpieczeństwo prawne w Internecie wśród dzieci i młodzieży,
 • uwrażliwić dzieci i młodzieży na odpowiedzialny i bezpieczny ich udział w internetowym obrocie prawnym.

W zajęciach udział biorą uczniowie nauczania początkowego, uczniowie klas IV-VIII oraz uczniowie szkół średnich i dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych.

W ramach zajęć uczniowie:

 • uczęszczają do Mobilnej Akademii Prawa Dla Dzieci I Młodzieży na terenie województwa małopolskiego w swojej placówce edukacyjnej,
 • realizują tematy opracowane przez wykładowców Mobilnej Akademii Prawa dla Dzieci i Młodzieży,
 • korzystają z bogatej wiedzy prawniczej prowadzącego zajęcia,
 • korzystają z niezbędnych materiałów prawniczych, w tym z aktów prawnych, które zostają w przystępny sposób przedstawione uczniom,
 • zapoznają się z rodzajem ubrania – togi, atrybutami władzy sądowniczej: waga, laska, młotek, dzwonek, łańcuch.
 • wcielają się w rolę adwokata, prokuratora, sędziego, radcy prawnego,
 • otrzymują nagrody motywujące,
 • korzystają z najnowszych form edukacyjnych,
 • uczestniczą w konkursach wiedzy o prawie.

Zajęcia odbywają się systemem stacjonarnym jak i zdalnym z wykorzystaniem różnych form cyfryzacji.

§

W październiku Pani Sędzia – Beata Kulesza-Flasińska w II Liceum Ogólnokształcącym zrealizowała następującą praktyczną tematykę:

Zajęcia zapoznawcze z podstawowymi pojęciami prawnymi takimi jak: prawo, norma prawna, przepis prawny, przestępstwo.

Zajęcia praktyczne: wykroczenie, każdy człowiek w świetle prawa jako podmiot praw i obowiązków, zagrożenia mogące występować na co dzień w świecie rzeczywistym i wirtualnym np: przemoc psychiczna, fizyczna i seksualna – w rodzinie i na zewnątrz, pobicia i naruszanie nietykalności cielesnej, nawiązywanie znajomości i zawieranie różnych transakcji w sieci ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia, jak nie zostać oszukanym i wykorzystanym,  zawieranie umów w rozumieniu prawa cywilnego i prawa pracy, szantaż, stalking, hejt w sieci, zagadnienia związane z wykorzystywaniem bez zgody czyjegoś wizerunku, utworu, pracy, w elementach prawa autorskiego, cywilnego i karnego, uzależnienia od internetu, gier komputerowych, alkoholu, narkotyków, dopalaczy i innych używek, ze wskazaniem, gdzie w takich sytuacjach szukać pomocy, skutki nieprzestrzegania norm prawnych i zasad współżycia społecznego na przykładach rozpraw sądowych, strony postępowań sądowych,  instytucje prawne znajdujące się na naszym terenie w realu
i Internecie tzw.  e – sąd.

Zajęcia przeprowadzone zostały w klasach pierwszych i drugich.

Zajęcia odbywały się stacjonarnie i metodą on-line.

 § 

W październiku Pani Mecenas – Klaudia Niemiec-Wolak w Szkole Podstawowej w Zgłobicach oraz w Szkole Podstawowej w Koszycach Wielkich zrealizowała następującą praktyczną tematykę:

W klasach nauczania początkowego uczniowie zapoznali się z podstawowymi pojęciami prawnymi takimi jak: prawo, przepis prawny, przestępstwo, organy wymiaru sprawiedliwości. Został ogólnie zarysowany przebieg rozprawy sądowej z przedstawieniem podmiotów, które w takiej rozprawie biorą udział. Uczniowie wskazywali i analizowali przykłady obowiązujących ich zakazów i nakazów, z którymi spotykają się na co dzień (np. szkolny „regulamin”, zasady zachowania w ruchu drogowym, etykieta „w sieci”).

W klasach 4-8 zostały poruszone zagadnienia wstępne związane z „poruszaniem się w sieci”, zachowaniami użytkowników internetu, które mogą rodzić konsekwencje prawne. Uczniowie wskazywali przykłady usług internetowych, z których korzysta współczesna młodzież. Ponadto zapoznali się z zakazami i nakazami związanymi z korzystaniem z internetu (tzw. „netykieta”).

Zajęcia prowadzone były zdalnie i oline.

§

W miesiącu październiku Pani Mecenas – Agnieszka Lech w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zrealizowała następującą praktyczną tematykę:

W placówkach opiekuńczo-wychowawczych poruszono następujące kwestie:

 • odpowiedzialność nieletnich za popełnione czyny, tj. omówienie odpowiedzialności nieletniego między 13 a 17 rokiem życia, odpowiedzialności karnej po ukończeniu 17 roku życia a przed ukończeniem 21, możliwości odpowiadania jak dorosły w wieku 15 lat, przejawy demoralizacji nieletnich i jej konsekwencje,
 • odpowiedzialność przed sądem rodzinnym na gruncie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, rodzaje postępowań prowadzonych przez sąd i środki wychowawcze i poprawcze stosowane przez sąd. Zestawione zostało to ze specyfiką postępowania i karami, jakie obowiązują dorosłych,
 • rozprawa w praktyce, czyli jak po kolei przebiega rozprawa w sprawach nieletnich, jakie nieletni posiada prawa i obowiązki, jak powinien się zachować przed sądem,
 • odpowiedź na pytanie: czym w praktyce jest prawo?, kim są prawnicy?, omówienie zawodów prawniczych; przykłady- do jakiego prawnika można udać się w razie konkretnych kłopotów. Prezentacja strojów, atrybutów poszczególnych zawodów prawniczych,
 • zestawienie dziedzin życia w których obowiązują przepisy prawa – od kosmosu, przez morza i oceany, muzykę, sztukę, przyrodę, sport ale i sklep i Internet. Praktyczne przykłady przepisów prawa w poszczególnych dziedzinach życia,
 • omówienie praw konsumenta. Szczególne uregulowania dotyczące zakupów w Internecie i poza lokalem przedsiębiorstwa; żądania konsumenta w przypadku wad towaru; lokalne instytucje powołane do ochrony praw konsumenta.

Zajęcia odbywały się w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Jasieniu i w Tarnowie.
Zajęcia prowadzone były stacjonarnie oraz z wykorzystaniem nagrań wideo.

 §

W październiku Pan Mecenas – Witold Krzak w IV Liceum Ogólnokształcącym i w Zespole Szkół Gastronomicznych w Tarnowie, zrealizował następującą praktyczną tematykę:

Podczas zajęć omówiono pojęcia: prawo, źródła prawa, dziedziny prawa, czyn zabroniony (wykroczenie, przestępstwo).
Poruszone zostały kwestie odpowiedzialności osób w wieku uczniów każdej z klas przed prawem. Omówione zostało zagadnienie „kto jest kim na sali sądowej” – pod kątem prawa cywilnego jak i karnego z uwzględnieniem przykładów. Przeprowadzona została analiza przestępstw możliwych do popełnienia w internecie poprzez stworzenie przykładowego katalogu czynów (oszustwa w internecie, stalking, hejt, groźby, piractwo, bezprawne wykorzystanie wizerunku). Przeprowadzona została analiza: czy w internecie można pozostać anonimowym?

Zajęcia prowadzone były stacjonarnie i metodą online.

 §

W październiku Pan Mecenas – Konrad Kozioł w Szkole Podstawowej Nr 1 w Woli Rzędzińskiej, w Szkole Podstawowej Nr 2 w Woli Rzędzińskiej w Szkole Podstawowej Nr 18 w Tarnowie, zrealizował następującą praktyczną tematykę:

Zajęcia prowadzone były w dwóch etapach.

Tematyka została specjalnie przygotowana z myślą o dzieciach i rodzicach, a także z myślą o nauczycielach.

I etap:
Podczas zajęć z uwzględnieniem formy wideo zapoznano rodziców, nauczycieli i uczniów z tematyką zwaną prawem karnym nieletnich. Wstępem do rozważań była organizacja i krótka charakterystyka zawodów prawniczych na przykładzie adwokatów, radców prawnych, notariuszy, komorników, prokuratorów oraz sędziów. Kolejne zagadnienie dotyczyło wyjaśnienia zasad funkcjonowania i budowy wymiaru sprawiedliwości w Polsce, kompetencji trybunałów w Polsce oraz zadań i budowy prokuratury.

II etap:
Skupiono się na odpowiedzialności nieletnich na zasadzie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz przedstawiono środki wychowawcze i poprawcze, które sąd może w stosunku do nieletnich orzec i stosować. Zasygnalizowano wyjątki odpowiedzialności nieletnich na zasadzie kodeksu karnego. Uwzględniono przykłady z praktyki dotyczące przestępstw popełnianych w Internecie, a także w świecie rzeczywistym, jak groźby karalne, zniewaga, zniesławienie, stalking, phishing, spoofing, grooming. Poruszono kwestie anonimowości w Internecie, a także zwrócono uwagę, że przemoc stosowana w Internecie także jest przestępstwem, a ofiara takiego przestępstwa cierpi w świecie rzeczywistym.

Zajęcia prowadzone były stacjonarnie, metodą online, nagrania wideo i audio.

 §

W październiku Pan Mecenas – Michał Wójcik Szkole Podstawowej Nr 17 w Tarnowie, zrealizował następującą praktyczną tematykę:

W klasach I-III podczas zajęć poruszono kwestię zasad bezpieczeństwa /jakie należy zachować zarówno w szkole, jak i w domu/, zagrożeń związanych z nadużywaniem gier komputerowych oraz konsekwencji wynikających z nawiązywania kontaktów w sieci z osobami trzecimi, w tym przekazywania im swoich danych osobowych oraz adresowych, za pomocą komunikatorów internetowych lub smartfonów na wybranych przykładach.

W klasach IV-VIII podczas zajęć podjęto dyskusję nt. urzędników sądowych i ich strojów służbowych. Omówiono uczestników postępowania karnego, przedstawiono rodzaje kar. W niektórych klasach dodatkowo rozpoczęto tematykę z zakresu podstaw prawa konstytucyjnego. Uczniowie poznali podstawy odpowiedzialności na zasadach ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Zajęcia posiadały formę dyskusyjną. Uczniowie zadawali pytania o poszczególne przestępstwa, takie jak: zabójstwo, zniszczenie mienia, kradzież, zniewaga, atak na funkcjonariusza publicznego. W klasie szóstej, zgodnie z życzeniem uczniów, omówiono instytucję obrony koniecznej oraz ekscesu. Zwrócono uwagę na status nauczyciela w placówce oświaty.
Zorganizowana została zabawa w kalambury prawnicze. Uczniowie za zgodą nauczyciela obecnego na zajęciach, korzystali z telefonów komórkowych, celem pokazania uczniom, jak wygląda praca z kodeksem karnym. Dzięki temu ćwiczeniu, młodzież samodzielnie odnajdywała poszczególne przepisy, zapoznawała się z ich treścią, a ponadto dowiedziała się, w jakich przypadkach odpowiedzialność karną na zasadach kodeksu karnego ponoszą osoby, które ukończyły 15 lat.

Zajęcia prowadzone były stacjonarnie i metodą online.

SOS pomoc prawna dla uczniów !

Chcesz podzielić się swoim problemem z prawnikiem? Nie zwlekaj!

Napisz do nas:

mapziarno@gmail.com

Poniżej prezentujemy dokumentację fotograficzną z przebiegu zajęć z zakresu edukacji prawnej:

Zobacz więcej zdjęć na stronie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Woli Rzędzińskiej – link do galerii: Zdjęcia z zajęć edukacji prawnej.

LISTOPAD – KONKURSY

Poniżej prezentujemy przykładowy regulamin konkursu pod hasłem:

Mikołajkowy Konkurs Prawniczy. Zagrożenia i konsekwencje lekceważenia norm prawnych przez dzieci i młodzież w świecie wirtualnym, a także rzeczywistym – konkurs twórczy z elementami plastyki, grafiki komputerowej z uwzględnieniem walorów literackich,

organizowany w Szkole Podstawowej Nr 1 i w Szkole Podstawowej Nr 2 w Woli Rzędzińskiej.

Regulamin opracowany został przez pana mec. Konrada Kozioła we współpracy z koordynatorem projektu – panią Katarzyną Macoń.

 

Regulamin Konkursu

„Mikołajkowy Konkurs Prawniczy”

 § 1

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Mikołajkowy Konkurs Prawniczy” i jest zwany dalej: „Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie na rzecz rozwoju intelektualnego, społecznego i emocjonalnego dzieci „Podaruj dzieciom promyk słońca”, dalej „Stowarzyszenie” przy ścisłej współpracy z Panem Mecenasem Konradem Koziołem .
 3. Konkurs jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego „Edukacja-zdalnie i cyfrowo” w ramach projektu „Edukacja prawna dla dzieci i młodzieży”, pod patronatem honorowym: Pani Marty Malec-Lech – Członka Zarządu Województwa Małopolskiego.
 4. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 20 do 27 listopada 2020 r. W tych dniach należy składać prace konkursowe.
 5. Celem Konkursu jest upowszechnienie wiedzy związanej z edukacją prawną dzieci i młodzieży.

 § 2

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie biorący udział w projekcie i uczestniczący w lekcjach prowadzonych przez prawnika z ramienia Stowarzyszenia, uczęszczający do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Heleny Marusarz w Woli Rzędzińskiej.
 2. Każdy uczestnik może przystąpić do Konkursu indywidualnie i może być autorem tylko jednej pracy.
 3. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest przygotowanie pracy plastycznej, wiersza, piosenki, rzeźby, grafiki komputerowej czy innej własnej formy, zwanych pracą konkursową, dotyczącej zagrożeń i konsekwencji lekceważenia norm prawnych przez dzieci i młodzież w świecie wirtualnym, a także rzeczywistym.
 4. Praca konkursowa nie może być wcześniej nagrodzona, publikowana i nie może naruszać praw autorskich osób trzecich.
 5. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu i jednocześnie oświadczeniem, że praca nie narusza praw autorskich i została wykonana osobiście.
 6. Dane osobowe podane przez uczestników Konkursu w związku ze zgłoszeniem udziału w Konkursie przetwarzane są na podstawie i w zgodzie z przepisami RODO i innych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych, przy czym każdy uczestnik do pracy powinien dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji Konkursu, w tym też na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku, imienia i nazwiska, klasy i szkoły, oraz pracy konkursowej z podaniem jej tytułu na stronie internetowej Stowarzyszenia, oraz w mediach społecznościowych i innych materiałach tworzonych przez Stowarzyszenie.
 7. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Stowarzyszenie praw autorskich do pracy konkursowej z dniem złożenia tej pracy.
 8. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym udzieleniem prawa do wykorzystania przez Stowarzyszenie prac konkursowych do druku w dowolnej liczbie publikacji i nakładzie, fotografii tych prac, umieszczania w Internecie oraz innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania, prezentowania oryginalnych prac publicznie w ramach działalności Stowarzyszenia.

 § 3

 1. Praca konkursowa będzie oceniana pod kątem kreatywności, oryginalności, estetyki oraz jakości wykonania.
 2. Każda praca konkursowa powinna zostać podpisana imieniem i nazwiskiem oraz należy wskazać klasę, do której uczestnik uczęszcza.
 3. Prace konkursowe należy składać do Dyrektora Szkoły za pośrednictwem sekretariatu w terminie wskazanym w § 1 ust. 4 Regulaminu.
 4. Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 01 grudnia 2020 r. na stronie internetowej Stowarzyszenia pdps.pl w zakładce Akademia Prawa.
 5. Oceny prac konkursowych i rozstrzygnięcia dokona Prezes Stowarzyszenia Pani Katarzyna Macoń oraz Pan Mecenas Konrad Kozioł – prawnik prowadzący zajęcia w placówce, która uczestniczy w projekcie.
 6. W Konkursie zostaną przyznane nagrody rzeczowe w postacie sprzętu elektronicznego za trzy najlepsze prace konkursowe tj. za zajęcie I, II i III miejsca.

 § 4

 1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie stowarzyszenia www.pdps.pl
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu opublikowane zostaną na stronie internetowej: pdps.pl
 3. Interpretacja zasad niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Stowarzyszenia.
 4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

Kopiowanie i rozpowszechnianie niniejszego Regulaminu Konkursu zabronione.

 §

Pani Sędzia – Beata Kulesza Flasińska w listopadzie zrealizowała następującą tematykę:

Prawo a nieletni z uwzględnieniem Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, prezentacja stroju zawodów prawniczych (toga, łańcuch), opis sali sądowej na podstawie zdjęcia poglądowego, omówienie ról procesowych stron, przytoczenie przykładowego aktu oskarżenia, omówienie dyrektyw wymiaru kary z uwzględnieniem okoliczności łagodzących i obciążających oskarżonego na konkretnych przykładach z sali rozpraw.

§ 

Pani Mecenas Klaudia Niemiec-Wolak w listopadzie zrealizowała następującą tematykę:

W Szkole Podstawowej w Zgłobicach i w Szkole Podstawowej w Koszycach Wielkich uczniowie dowiedzieli się, że publikowanie określonych treści w Internecie może być sprzeczne z prawem. Zostały im przedstawione stany faktyczne dotyczące przestępstw, które można popełnić również działając „w sieci”, np. groźby karalne, obrażanie innych narodowości, ras, religii, zniewaga, zniesławienie, stalking, fałszywy alarm, nawoływanie do popełnienia przestępstwa, promowanie alkoholu, narkotyków i środków odurzających, ujawnianie bez wyraźnej zgody danych osobowych, łamanie praw autorskich. Została poruszona tematyka odpowiedzialności karnej oraz odpowiedzialność nieletnich za popełnione czyny.

§ 

Pan Mecenas Konrad Kozioł w listopadzie zrealizował następującą tematykę:

Zakończono kwestie prawa karnego nieletnich, na zasadzie omawiania pozostałych przypadków i skutków niewłaściwych postępowań dzieci i młodzieży. Skupiono się na przykładach z życia, które mogą być uznane za demoralizację oraz za czyny karalne. Omówiono obowiązek nauki dzieci do 18 roku życia w kontekście obecnego nauczania zdalnego. Uświadomiono uczniów, że powinni w takiej formie uczestniczyć w zajęciach, a lekceważenie wspomnianego obowiązku może skutkować konsekwencjami prawnymi dla nich i ich rodziców. Następnie poruszono kwestie odpowiedzialności cywilnej małoletnich. Omówiono kwestie kto i kiedy nabywa pełną zdolność do czynności prawnych, kto taką zdolność ma ograniczoną, a także kto jej nie ma na podstawie przykładów. Objaśniono kwestie odpowiedzialności małoletnich za szkodę. Skupiono się także na opisaniu możliwości korzystania małoletnich ze sklepów internetowych z uwzględnieniem konkretnych sytuacji, kiedy mogą kupować i sprzedawać rzeczy za ich pośrednictwem. Poruszono w tym kontekście możliwość zawierania przez małoletnich umów.

§ 

Pan Mecenas Witold Krzak w listopadzie zrealizował następującą tematykę:

W trakcie kolejnych zajęć w ramach Mobilnej Akademii Prawa w IV Liceum Ogólnokształcącym w Tarnowie i Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Tarnowie poruszona została tematyka dotycząca przebiegu postępowań, wydanych przez sąd rozstrzygnięć i ich konsekwencji w zakresie przestępstw, których sprawcami były osoby nieletnie lub młodociane w rozumieniu kodeksu karnego. Na przykładzie konkretnych spraw z doświadczenia zawodowego prowadzącego omówione zostały procedury postępowania w przypadku przestępstw spowodowania obrażeń ciała, kradzieży, kradzieży z włamaniem, oszustwa i rozboju. Analiza prowadziła do ustalenia motywów konkretnego zdarzenia, reguł przeprowadzonego postępowania dowodowego, wykazania okoliczności zarówno łagodzących jak i obciążających sprawcę i finalnie przedstawienie rozstrzygnięcia sądu w każdej ze spraw wraz z jego omówieniem. Ponadto poruszony został temat prób utrudniania lub udaremniania przeprowadzenia lekcji w ramach zdalnego nauczania w kontekście art. 107a Kodeksu Wykroczeń i omówione zostały pojęcia trolla internetowego i patostreamera.

§ 

Pan Mecenas Michał Wójcik w listopadzie zrealizował następującą tematykę:

W klasach pierwszych szkoły podstawowej zrealizowana została tematyka prawa autorskiego na przykładzie kreskówki „Psi Patrol”. Zadanie dzieci polegało na zmianie cech wyglądu bohaterów bajki, celem uniknięcia naruszenia praw autorskich do tego utworu. Zarówno w klasach pierwszych, jak  drugich poruszona została tematyka właściwych zachowań w sieci na przykładach czatu, komunikatorów internetowych, smartfonów oraz szeroko rozumianej sieci. Przedstawiono przykłady z życia obrazujące zagrożenia, jakie czekają na dzieci w związku z kontaktem z nieznajomymi, podawaniem danych osobowych itp.

W klasach drugich przedstawiono również zagrożenia związane z wykorzystaniem gier komputerowych takich jak Counter Strike, czy Minecraft. Omówiono także gry i filmiki namawiające do przemocy, np. Niebieski Wieloryb.

W klasach trzecich uczniowie skupili się na casusach /wymyślonych przez prowadzącego zajęcia przykładowe stany faktyczne/, które pobudzały do myślenia i wskazania prawidłowego rozwiązania. Casusy opierały się o tematykę bliską dzieciom, a ich przesłaniem było wyjaśnienie różnego typu zachowań zabronionych.

W klasach czwartych zostały omówione na przykładach typy czynów zabronionych, które mogą zostać popełnione przez dzieci i młodzież w szkole, jak i w sieci. W klasach piątych zostało omówione zadanie domowe, polegające na przygotowaniu przykładowych czynów zabronionych w świecie rzeczywistym i wirtualnym. Na przykładach z życia, omówiono cyberprzestępstwa, jak np. phising, malware, hacking itp. Wskazano również sposoby zabezpieczenia się przed byciem ofiarą przestępstw.

W klasach szóstych, oprócz dokonywania klasyfikacji praw autorskich zostały podane przykłady ich naruszania. Głównym aspektem zajęć była tematyka z zakresu publikowania filmików na portalu YouTube, pobierania gier, piosenek, filmów itp. Wskazaliśmy także konsekwencje prawne zarobkowania bez zgody twórcy przy pomocy cudzego utworu w internecie na przykładach publikacji naukowych i dydaktycznych.

W klasach siódmych podjęto dyskusję o odpowiedzialności na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, tj. wiek odpowiedzialności, konkretne czyny, za jakie mogą odpowiadać, nie tylko w odniesieniu do przestępstw, ale także wykroczeń, jak: odsprzedaż biletów z zyskiem, uszkadzanie i przestawianie znaków drogowych itp. Wskazano na właściwość sądu oraz kary, które mogą dotyczyć dzieci i młodzieży.

W klasach ósmych zrealizowano tematykę z zakresu prawa pracy. W dyskusji uczniowie dochodzili do cech stosunku pracy. Porównywali te cechy z internetowymi wzorami, celem ukazania ich braków. Zostały wskazane także zasady zatrudniania młodocianych, ich uprawnienia i obowiązki, np. obowiązek dokształcania, wymiary i prawo do urlopu itp. Dokonano także porównania i zróżnicowania umów: o pracę, zlecenie i o dzieło. Na przykładach konkretnych zawodów uczniowie poznali specyfikę w/w kontraktów.

§ 

Pani Mecenas Agnieszka Lech w listopadzie realizuje następującą tematykę:

Praktyczne problemy w trakcie zawierania i realizacji umów: co musi zawierać umowa, by była ważna, w jakich sytuacjach można podważać zawartą umowę, w jakiej formie zawrzeć umowę by była ważna, jak się zabezpieczyć przed nieuczciwym kontrahentem. Błąd, groźba, brak świadomości i swobody. Zagadnienia omawiane na praktycznych przykładach, ich celem jest uwrażliwienie dzieci i młodzieży na powagę związania się umową, związane z tym zagrożenia ale też możliwości jakie daje prawo. Po lekcji młodzież powinna zdobyć podstawowy warsztat by samodzielnie napisać prostą, przydatną w codziennym życiu umowę cywilnoprawną.

Zagrożenia w Internecie – problematyka oszustwa w Internecie, charakterystyka, mechanizmy uchronienia się przed oszustwem, praktyczne przykłady. Jak złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Zdobyta wiedza pozwoli uczniowi samodzielnie napisać zawiadomienie o uzasadnionej możliwości popełnienia przestępstwa.

Kiedy można udostępniać wizerunek innej osoby w Internecie. Zasady i wyjątki na praktycznych przykładach. Konsekwencje prawne.

Kradzież tożsamości. Czym jest, jak się bronić. Jakie mogą być konsekwencje /przykłady/.

Odpowiedzialność nieletnich za popełnione czyny, tj. omówienie odpowiedzialności nieletniego między 13 a 17 rokiem życia, odpowiedzialności karnej po ukończeniu 17 roku życia, możliwość odpowiadania jak dorosły w wieku 15 lat, przejawy demoralizacji nieletnich i jej konsekwencje, o odpowiedzialność przed sądem rodzinnym na gruncie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, środki wychowawcze i poprawcze stosowane przez sąd.

Symulacja rozprawy na przykładzie przestępstwa stalkingu.

§ 

Wyniki  konkursów!

children-593313_1280

Konkurs w IV Liceum Ogólnokształcącym w Tarnowie

Rodzaj konkursu: Prawnicze ABC – TEST w formie wirtualnej jednokrotnego wyboru.

Konkurs zakończony.

1 miejsce: Wiktoria B.

2 miejsce: Klaudia K.

3 miejsce: Martyna F.

§ 

Konkurs w formie testu dostępny poniżej:

https://www.testportal.pl/test.html?t=9gFXhNuvzP4S

Autorem testu jest pan mecenas Witold Krzak.

§ 

Konkurs w II Liceum Ogólnokształcącym w Tarnowie

Rodzaj konkursu: Obrońca, czy może oskarżyciel – mowa końcowakonkurs literacki.

Konkurs zakończony.

1 miejsce – Mateusz Dudziński

2 miejsce – Ewa Kożuch

3 miejsce – Olga Henich

 § 

Konkurs w Szkole Podstawowej w Zgłobicach

Rodzaj konkursu: Zagrożenia w Internenecie oczami dzieci i młodzieży – konkurs twórczy z elementami plastyki przeznaczony dla uczniów nauczania początkowego.

Konkurs zakończony

1 miejsce – Mikołaj K.

2 miejsce – Igor Z.

3 miejsce – Patryk M.

§ 

Konkurs w Szkole Podstawowej w Koszycach Wielkich

Rodzaj konkursu: Zagrożenia w Internenecie oczami dzieci i młodzieży – konkurs twórczy z elementami plastyki przeznaczony dla uczniów nauczania początkowego.

Konkurs zakończony

1 miejsce – Zuzanna W.

2 miejsce – Sebastian L.

3 miejsce – Wiktoria B.

§ 

Konkurs w Szkole Podstawowej Nr 17 w Tarnowie

Konkurs zakończony

Rodzaj konkursu:

1 miejsce – Amelia Ch.

2 miejsce – Maja L.

3 miejsce – Laura A.

§ 

Konkurs w Szkole Podstawowej Nr 1 w Woli Rzędzińskiej

Rodzaj konkursu: Zagrożenia i konsekwencje lekceważenia norm prawnych przez dzieci i młodzież w świecie wirtualnym, a także rzeczywistym – konkurs twórczy z elementami plastyki, grafiki komputerowej z uwzględnieniem walorów literackich.

Konkurs zakończony

1 miejsce – Lena D.

2 miejsce – Szymon T.

3 miejsce – Dominika P.

§ 

Konkurs w Szkole Podstawowej Nr 2 w Woli Rzędzińskiej

Rodzaj konkursu: Zagrożenia i konsekwencje lekceważenia norm prawnych przez dzieci i młodzież w świecie wirtualnym, a także rzeczywistym – konkurs twórczy z elementami plastyki, grafiki komputerowej z uwzględnieniem walorów literackich.

Konkurs zakończony

1 miejsce – Dariusz Zaucha

2 miejsce – Milena Sroka

3 miejsce – Kordian Bober

Mobilna Akademia Prawa dla Dzieci i Młodzieży ZIARNO informuje, że uczniowie mogą dzielić się swoimi problemami za pośrednictwem skrzynki e-mailowej: mapziarno@gmail.com.

W chwili obecnej uczniowie korzystają z konsultacji prawnych za pośrednictwem mapziarno@gmail.com Porady prawnej udzielili: Pani Sędzia Beata Kulesza-Flasińska, Pani Mecenas Agnieszka Lech przy współpracy z Panem Mecenasem Michałem Wójcikiem.

Media o nas

woman-1446557_1280

W związku z projektem „Edukacja prawna dla dzieci i młodzieży” w środę 25 listopada 2020 r. odbyła się konferencja prasowa w Bibliotece Pedagogicznej w Tarnowie, w której uczestniczyli Pani Marta Malec-Lech z zarządu województwa małopolskiego, Pani Katarzyna Macoń, prezes Stowarzyszenia Podaruj Dzieciom Promyk Słońca oraz adwokaci: Pan Witold Krzak i Konrad Kozioł.

127559425_671038590271732_8821336389371618826_o

RDN Małopolska

https://www.rdn.pl/news/uczniowie-regionu-tarnowskiego-poznaja-tajniki-prawa?fbclid=IwAR33kJxqgsC5PyrtOx_zHOsB_zl7a1oIF5ZHhqZDTLrvlunXdAbt3EqB-2s

Radio Kraków

https://www.radiokrakow.pl/wiadomosci/tarnow/uczniowie-z-tarnowa-uczestnicza-w-zajeciach-z-edukacji-prawnej/?fbclid=IwAR1m69Op-wIQy2OTSAwdinqjCpvNn2Lvq5VNAxm3VIbwXduf0n8lB-M3F7A/

Radio ESKA

https://www.eska.pl/tarnow/pytaja-o-wagary-i-granice-obrony-koniecznej-edukacja-prawna-dla-uczniow-audio-aa-fcvb-FcJA-MSAS.html?fbclid=IwAR0P6iO19hlgPyAEANaJEEHISR1OoCXU6b7ubx5Sp2R_lBx5PI6IP76pYTA

Telewizja Małopolska

Materiał filmowy:

https://www.facebook.com/TelewizjaMalopolska/videos/897510480784612

Regulamin Mikołajkowego Konkursu Prawniczego na ilustracje do bajki pt. Internetowe szaleństwa złotej kolekcji Chomika Paragrafa. Konkurs otwarty. Konkurs skierowany do uczniów Zespołu Szkół Plastycznych w Tarnowie.

Ogłoszenie wyników Konkursu Mikołajkowego Konkursu Prawniczego na ilustracje do bajki pt. Internetowe szaleństwa złotej kolekcji Chomika Paragrafa. Konkurs zamknięty.

Zwyciężyła: Kinga Garncarz

chomik
Pani Mecenas Agnieszka Lech w grudniu zrealizowała następującą tematykę:

Podsumowanie dotychczasowych zajęć projektu.
Prawo w Internecie – przstępstwa typowo internetowe i przy których popełnieniu istotnym narzędziem jest Internet, prawo pracy w praktyce, umowa o pracę, przywileje, obowiązki i prawa pracownika, zatrudnienie dziecka, obywatel w e-urzędzie (czyli co może załatwić przez Internet obywatel), odpowiedzialność nieletnich przed sądami, tematyka dla najmłodszych o zasadach odpowiedzialności za swoje czyny, na przykładzie odpowiedzialności odszkodowawczej za zniszczenie samochodu, tematyka praw dziecka.
Przygotowanie materiałów filmowych.

Pani Sędzia Beata Kulesza-Flasińska w grudniu zrealizowała następującą tematykę:

Podsumowanie dotychczasowych zajęć projektu.
Odtworzenie przebiegu rozprawy sądowej wraz z ogłoszeniem wyroku.
Dyskusja, wnioski, ogłoszenie wyników konkursu.

Pani Mecenas Klaudia Niemiec-Wolak w grudniu zrealizowała następującą tematykę:

Podsumowanie dotychczasowych zajęć projektu.
Analiza stanów faktycznych i wydanych w tych sprawach wyroków (m.in. zniewaga, zniesławienie, groźby karalne, nękanie, fałszywy alarm).
Dyskusja.

Pan Mecenas Witold Krzak w grudniu zrealizował następującą tematykę:

Podsumowanie dotychczasowych zajęć projektu.
Poruszone zostały zagadnienia dotyczące przestępstw popełnianych w Internecie. Omówiono przestępstwo oszustwa w sieci, fishing’u i piractwa komputerowego. Na przykładzie sprawy o oszustwo omówiony został przebieg postępowania karnego.

Pan Mecenas Konrad Kozioł w grudniu zrealizował następującą tematykę:

Podsumowanie dotychczasowych zajęć projektu.

Prowadzący odpowiadał na pytania przygotowane przez uczniów dotyczące prawa, a także wykonywanego przez niego zawodu. Opisany został również przebieg rozprawy sądowej na przykładzie postępowania karnego. Scharakteryzowano etapy postępowania, w szczególności postępowania przygotowawczego i sądowego. Przybliżono także i scharakteryzowano środki zaskarżenia występujące w postępowaniu karnym.

Pan Mecenas Michał Wójcik w grudniu zrealizował następującą tematykę:

Podsumowanie dotychczasowych zajęć projektu.

W poszczególnych klasach omówiono zagadnienia:

 • klasy I-III wykroczenia przeciwko środowisku, zasady właściwych zachowań w lesie, odpowiedzialność karna z tego tytułu. Wskazane zostały przykłady z życia, obrazujące typy czynów zabronionych w odniesieniu do środowiska naturalnego.
 • klasy IV-V podstawy ustroju państwa, wskazanie i omówienie najważniejszych organów szczebla centralnego, ich kompetencji oraz odpowiedzialności, tematyka wolności i praw obywatelskich, omówienie instytucji referendum.
 • klasy VI ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii, omówienie poszczególnych typów czynów zabronionych oraz sankcji za ich dokonanie, wskazanie i klasyfikacja ustawowych definicji, działania operacyjne oraz postępowanie sądowe w odniesieniu do tych czynów, przykłady zachowań sankcjonowanych.
 • klasy VII odpowiedzialność cywilna, pojęcie zdolności do czynności prawnych, przykłady dozwolonych czynności dla osób o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, odszkodowanie i zadośćuczynienie, wyłączenia odpowiedzialności oraz przykłady nieudolnych prób wyłączenia odpowiedzialności.
 • klasy VIII oświadczenia woli, czynności prawne, omówienie umowy sprzedaży: nazwy umowy, składników przedmiotowo istotnych, zawartości umowy, konstrukcji, instytucji rękojmi za wady, zabezpieczenia roszczeń z umowy. Podobnie w odniesieniu do umów: dostawy, o dzieło, zlecenie i pożyczki. Zadania-przykłady polegające na właściwym sklasyfikowaniu konkretnej umowy.

Projekt obfituje w atrakcyjne metody wizualizacyjne z elementami cyfryzacji

virtual-reality-1541316_640

Zagrożenia w Internecie

oprac. mec. Agnieszka Lech /radca prawny/

Odpowiedzialność nieletnich przed Sądem

oprac. mec. Agnieszka Lech /radca prawny/

Przestępstwa w sieci. Prelekcja dla uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Tarnowie.

oprac. mec. Witold Krzak /adwokat/

Przykładowe prace konkursowe w ramach mikołajkowych konkursów prawniczych:

Przykładowe zdjęcia z wręczenia Złotych Dyplomów Uznania dla uczniów biorących udział w projekcie oraz Dyplomów Młodego Prawnika i nagród dla uczniów, którzy zwyciężyli w mikołajkowych konkursach prawniczych.

Uczniowie, którzy zwyciężyli w Konkursie – Moje wspomnienia, zostali poinformowani drogą elektroniczną. Ze względu na brak oświadczenia RODO nie podajemy danych osobowych uczniów.

Podsumowanie Projektu Edukacja zdalnie i cyfrowo. Edukacja prawna dla dzieci i młodzieży.

W projekcie Edukacja zdalnie i cyfrowo. Edukacja prawna dla dzieci i młodzieży wzięło udział 14 placówek oświatowych.

Dyrektorom szkół zadano następujące pytania:

Jak Pani/Pan ocenia projekt w skali 0-10?

Czy uczniowie i nauczyciele są zadowoleni z uczestnictwa w projekcie?

Czy zajęcia z edukacji prawnej są potrzebne uczniom?

Jak ocenia Pan/Pani prowadzącego zajęcia w skali 0-10?

Co wg Pani/Pana, Nauczycieli powinno się znaleźć w kolejnej edycji projektu?

Każdy z dyrektorów placówek ocenił projekt bardzo wysoko. Uczniowie i nauczyciele byli zadowoleni z uczestnictwa w projekcie. Dyrektorzy uznali, że zajęcia z edukacji prawnej są bardzo potrzebne uczniom. Prowadzący zajęcia otrzymali wysokie oceny za olbrzymi nakład pracy i zaangażowanie. Uznano, że w kolejnej edycji projektu powinny znaleźć się materiały edukacyjne dla dzieci i młodzieży do wykorzystywania podczas zajęć, a także materiały edukacyjne dla rodziców.

W jednej ze szkół wśród uczniów przeprowadzono ankietę. W badaniu wzięło udział 135 uczniów, którego wynik prezentujemy poniżej.

W chwili obecnej Stowarzyszenie Podaruj Dzieciom Promyk Słońca w ramach Mobilnej Akademii Prawa dla Dzieci i Młodzieży ZIARNO przygotowuje materiały edukacyjne dla szkół a także dla rodziców z zakresu edukacji prawnej.